Özel Hayatın Gizliliği

Özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Özel hayatınızın ve aile hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. Kanunlarla belirlenen esaslar doğrultusunda verilen arama kararları bu konuda bir istisnadır.(Anayasa: Md. 20)

Tutuklanma

Kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutuklanmanız durumunda ; tutuklanma sebebinin en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi , haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur. Yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz.(Anayasa: Md. 19)

Hürriyet

Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz. Bu hürriyet ve güvenliğiniz kanunlarla belirlenen tutuklama, göz altına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiç bir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamaz. Yasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak özgürlüğünüz kısıtlanamaz. Bu en tabii hakkınız, bunu sağlamak da en önemli görevimizdir. (Anayasa: Md.19)

İnsanca Yaşama Hürriyeti

İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığınızı koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız.( Anayasa: Md. 17)

Konut Dokunulmazlığı

Konut dokunulmazlığı en tabii hakkınızdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz.(Anayasa: Md: 21)

Avukat İsteme Hakkı

Herhangi bir suçtan yakalanmanız veya gözaltına alınmanız durumunda soruşturmanın ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla Avukatın yardımından yararlanabilirsiniz. Kanuni temsilciniz varsa oda size Avukat seçebilir. Kolluk Kuvvetlerince veya Cumhuriyet Savcılarınca ifadeniz alınırken en çok üç Avukat bulundura bilirsiniz. Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında Avukatınızın sizinle görüşmesi ifade alma ve sorgu süresince yanınızda olup hukuki yardımda bulunması engellenmez ve kısıtlanamaz. Avukat seçebilecek durumda olmamanız durumunda Baro tarafından görevlendirilebilecek bir Avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz .(CMK.MD.149)

Delil Toplama Hakkı

İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında şüpheden kurtulma gayesiyle somut delillerin toplanmasını talep etme, aleyhinize var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehinize olan hususları ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur.(CMK.MD.147)

Geçersiz İfade

Beyanınızın özgür iradenize dayanması zorunludur. Bunu engelleyici nitelikteki kötü davranma işkence, ilaç verme, yorma, aldatma ,cebir veya tehditte bulunma ,bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez .Bu tür yasak usullerle elde edilen ifadeleriniz rızanız olsa dahi delil olarak değerlendirilemez.(CMK.MD.148)

Susma Hakkı

Kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeniz alınırken ve Hakim tarafından sorguya çekilme sırasında ne ile suçlandığınızın açıkça belirtilmesi isnat edilen suçlama ile ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunuzun hatırlatılması zorunludur.(CMK.MD.147)

Ödevlerimiz

"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder" (Anayasa: Md. 12/2)