Dernekler Yönetmeliğinin “BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ” başlıklı 83. Maddesi ile EK-21’ e ilişkin değişiklikler 01 Ekim 2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
MADDE 1- 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;
“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler” 
        MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir. 1-
Kuruluşunuzun….. yılı sonu itibariyle üyelerine ait bilgileri aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde yazar mısınız?
 
 
 
1.1.Üyelik Türü ve Sayıları:
 
 
Üyelik Türü
 
Gerçek Kişi
 
Tüzel Kişi
 
Toplam
Kadın
Erkek
Asıl
 
 
 
 
Onursal
 
 
 
 
Toplam
 
 
 
 
 
 
1.2.Gerçek Kişi Üyelerin.(1)
 
Sıra No
Adı ve Soyadı
 
T.C. No(2)
 
Mesleği
Öğrenim Durumu
Üyeliğe Kabul Tarihi
Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Tüzel Kişi Üyelerin. (1)
 
Sıra No.
Tüzel Kişiliğin Adı/Unvanı
MERSİS No(3)
Hukuki Statüsü(4)
Temsilcisinin Adı Soyadı
Temsilcisinin T.C. No(5)
Üyeliğe Kabul Tarihi
Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(1)Birinci bendin 1.2 ve 1.3 üncü alt bentlerinde belirtilen tabloları DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler tablolarda belirtilen satırları aşağıya kaydetmek suretiyle çoğaltarak veya belirtilen şekle uygun olarak ayrı bir doküman üzerinde oluşturdukları tabloları doldurmak suretiyle beyanname ekinde verebilirler.
  
(2) Dernek üyeleri arasında yabancı kişi varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.
  
(3) Bu sütuna, derneğe üye tüzel kişinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, tüzel kişiye MERSİS numarası verilmemişse Vergi Kimlik Numarası yazılır.
    
       Dernek üyeleri arasında yabancı tüzel kişi olması durumunda, bu sütuna “Yabancı Kuruluş” ibaresi ile varsa yabancı tüzel kişiye özgü tüzel kişilik numarası ve benzeri de yazılır.
 
(4) Bu sütuna, derneğe üye tüzel kişinin hukuki statüsü yazılır. Örneğin: Vakıf, dernek, limited şirket vb.
  
(5) Derneğe üye tüzel kişinin temsilcileri arasında yabancı gerçek kişi varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.”
 
 
 
        Dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında belirtilen düzenlemeye uygun hareket edilmesi,      
            Diğer taraftan, Dernek Beyannamesi (EK-21)’ nin de düzenlemede yer alan açıklama ve bilgiler doğrultusunda belirlenen şekle uygun olarak doldurulması gerektiği,
Yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklanan konuların titizlikle takip edilmesi, gereken düzenleme ve çalışmaların yapılması hususu ÖNEMLE DUYURULUR.